Punkt Konsultacyjny

PUNKT KONSULTACYJNY
OŚRODKA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO
ds. modernizacji kształcenia zawodowego

Konsultacje odbywają się w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, w Ośrodku Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Kopcińskiego 29. lub online w aplikacji Teams po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.

Zapraszamy dyrektorów szkół zawodowych oraz nauczycieli kształcenia zawodowego do wymiany doświadczeń w zakresie:

 • przygotowania uczniów udziału w konkursach zawodowych,
 • rozwijania twórczego myślenia uczniów,
 • nowoczesnych trendów w edukacji,
 • tworzenia i wdrażania innowacji pedagogicznych,
 • organizacji kształcenia zadaniowego,
 • wykorzystywania coachingu pedagogicznego w kształceniu zawodowym,
 • organizacji egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Proponowana tematyka konsultacji:

 • opiniowanie programów kształcenia w zawodach,
 • monitorowanie i dokumentowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia w zawodach,
 • ewaluacja programów kształcenia w zawodach,
 • dostosowywanie programów kształcenia do warunków szkolnych,
 • metodyka kształcenia dorosłych,
 • procesy walidacji i potwierdzania kwalifikacji,
 • wdrażanie edukacji normalizacyjnej,
 • organizowanie kształcenia modułowego-zadaniowego,
 • opracowywanie materiałów wspierających procesy dydaktyczne,
 • planowanie pracy dydaktycznej nauczyciela kształcenia zawodowego,
 • konstruowanie zadań na wzór zadań egzaminacyjnych,
 • redagowanie dobrych praktyk,
 • indywidualizacja pracy z uczniem,
 • innowacje pedagogiczne w kształceniu zawodowym,
 • ocenianie kształtujące,
 • nowatorskie metody organizowania procesu kształcenia zawodowego,
 • dokumentowanie działalności szkoły.

W ramach sieci współpracy i samokształcenia podejmiemy również działania w zakresie innej tematyki zgłoszonej przez dyrektorów i nauczycieli.