Pracownia Edukacji BHP i Ergonomii

  

Witamy na stronie Pracowni Edukacji BHP i Ergonomii

OŚRODKA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO


Nazwa i specyfika
Pracownia BHP i Ergonomii funkcjonuje jako samodzielny zespół interdyscyplinarny, którego misją jest przygotowanie kadry pedagogicznej i innych pracowników do realizacji różnorodnych zadań zawodowych w szkołach i placówkach. Działania pracowni ukierunkowane są na doskonalenie kwalifikacji pozwalających na kształtowanie umiejętności ogólnozawodowych i ponadzawodowych uczniów, przy zachowaniu warunków do wszechstronnego ich rozwoju oraz podnoszenie poziomu jakości kształcenia i w konsekwencji jakości późniejszych czynności zawodowych. Obszarem objętym zadaniami pracowni jest interdyscyplinarna nowoczesna dziedzina - zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, obejmująca system środków, urządzeń, materialnych i czynników społecznych oraz ogół zasad i norm prawnych regulujących stosunki pracy ludzkiej, przy założeniu celu redukcji ryzyka zawodowego i zdrowotnego. Pracownia pełni funkcje planistyczne, koordynujące, organizujące, kreujące, diagnostyczne i ewaluacyjne.

Skład osobowy

 • Pracownicy pedagogiczni: Zdzisław Anglart nauczyciel konsultant-kierownik Pracowni BHP i Ergonomii, Izabela Rosiak - nauczyciel konsultant
 • Administracja wspólna dla kilku pracowni
 • Obsługa wspólnie dla kilku pracowni

Odbiorcy usług edukacyjnych

 • Pracownicy pedagogiczni, pracownicy administracji, pracownicy służb BHP, pracownicy obsługi, pracodawcy
  (Przedszkola, Szkoły podstawowe, Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, Ośrodki szkolno-wychowawcze, Gimnazja, Szkoły ponadgimnazjalne, Szkoły policealne)
 • Uczniowie (Gimnazja i Szkoły ponadgimnazjalne)

Działalność

Priorytety:
Tworzenie spójnego systemu kształtowania umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii poprzez:

 • Opracowania metodyczne;
 • Implementację metod multimedialnych;
 • Różnorodne formy doskonalenia;
 • Innowacyjne propozycje projektowe;Innowacyjne rozwiązania metodyczne;
 • Efektywne przedsięwzięcia techniczno-organizacyjne dostosowane do zreformowanych struktur oświatowych.

Cele i zadania:
Kształtowanie różnorodnych umiejętności klientów usług edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, między innymi:

 • stosowanie przepisów i norm,
 • określających zasady i wymagania dotyczące budynków, urządzeń, maszyn i instalacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego;
 • identyfikowanie czynników i kategorii zagrożeń występujących w środowisku pracy; realizowanie zadań i czynności służbowych w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego;
 • dbanie o należyty stan powierzonych maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy;
 • stosowanie i używanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz odzieży i obuwia roboczego zgodnie z ich przeznaczeniem;
 • wykonywanie wskazań lekarskich w zakresie profilaktyki i opieki medycznej;
 • współdziałanie z przełożonymi (pracodawcami) w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego, tzn.:
  • ocenianie stanu technicznego budynków, maszyn, urządzeń, instalacji pod względem zgodności z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego;
  • pomaganie w identyfikacji i usuwaniu zagrożeń środowiska pracy;
  • wnioskowanie w sprawach dotyczących poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego w celu zmniejszania ryzyka zawodowego;
  • ostrzeganie o występujących zagrożeniach bądź niebezpieczeństwie;
 • współdziałanie metodologiczne z innymi osobami lub współpracownikami, w razie wypadku oraz w sytuacjach zagrożeń;
 • kształtowanie warunków pracy w sposób zgodny z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego;
 • wnioskowanie w sprawach dotyczących poprawy warunków pracy;
 • współdziałanie metodologiczne z organami nadzoru nad warunkami pracy;
 • przewidywanie konsekwencji prawnych i służbowych z tytułu naruszania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie realizacji zadań zawodowych;
 • ocenianie wpływu czynników fizycznych, chemicznych, biologicznych i psychologicznych na zdrowie człowieka w środowisku pracy;
 • stosowanie odpowiednich proporcji czasu pracy i wypoczynku;
 • analizowanie związków między konstrukcją i metodami eksploatacji maszyn i urządzeń a bezpieczeństwem pracy.

W pracowni można uzyskać następujące kwalifikacje pracownicze:

 • do wykonywania zawodu pracownika służby bhp;
 • do organizowania i wykonywania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa bezpieczeństwem higieny pracy;
 • do wykonywania obowiązków społecznego inspektora bhp;
 • do wykonywania obowiązków i pełnienia funkcji członka komisji bezpieczeństwa i higieny pracy.

Główne kierunki pracy:

Realizacja projektów:

 1. Zarządzanie elementami środowiska naturalnego, zdrowiem, bezpieczeństwem i higieną pracy uczniów i pracowników na terenie i poza terenem szkół i placówek oświatowych.
 2. Ryzyko zawodowe w szkołach i placówkach oświatowych.
 3. Metoda projektów w kształtowaniu umiejętności z dziedziny bhp i ergonomii.
 4. Organizacja i metodyka procesu kształcenia bhp i ergonomii w liceach profilowanych.
 5. Metodyka i organizacja pracy służb bhp.
 6. Metody aktywizujące w szkoleniach obligatoryjnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Działania długodystansowe:

 1. Operacjonalizacja celów kształcenia dla każdego poziomu wymagań wszystkich modułów bloku „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” a następnie dla jednostek modułowych.
 2. Aktualizacja i weryfikacja materiałów wspomagających stosownie do zdynamizowanych zmian w prawie pracy.
 3. Poszerzanie oferty edukacyjnej różnorodnych form doskonalenia.
 4. Poszerzanie tematyki form doskonalących.

Działania krótkodystansowe:

 1. Pierwsza pomoc w razie wypadku – kursy doskonalące.
 2. Bieżące konsultacje.
 3. Warsztaty dla uczniów.

Inicjatywy:

 1. Aplikacja programów komputerowych do pracy służb bhp w szkołach i placówkach - szkolenia.
 2. Głos narzędziem pracy nauczyciela - wprowadzenie tematu do szkoleń i kursów bhp.
 3. Zasady ergonomii w szkole i placówce - wprowadzenie tematu do szkoleń i kursów bhp.
 4. Metoda projektów w pracach dyplomowych technika bezpieczeństwa i higieny pracy.
 5. Identyfikacja zagrożeń w środowisku pracy - uruchomienie warsztatów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
 6. Ryzyko zawodowe w szkołach i placówkach – kursy doskonalące dla zespołów oceniających ryzyko.
 7. Założenia nowoczesnego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - temat wprowadzony do szkoleń dyrektorów szkół i placówek.

Rozstrzygnięto 
I  INTERDYSCYPLINARNY KONKURS WIEDZY Z BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
Praca nie szkodzi

Konkurs został zorganizowany przez Pracownię BHP i Ergonomii ŁCDNiKP pod patronatem Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi. Konkurs skierowany był do uczniów łódzkich szkół ponadgimnazjalnych. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu infografiki ukazującej pozytywne aspekty podejmowania pracy.

Decyzją Komisji Konkursowej przyznano:

I miejsce – Maciej Witkowski, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 w Łodzi

II miejsce – Jan Goździński, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 w Łodzi

III miejsce – Ewelina Kot, Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi

Wyróżnienie – Bruno Reucki, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 w Łodzi


GALERIA WYBRANYCH PRAC KONKURSOWYCH

         

 

Zwycięzcom i ich opiekunom gratulujemy.


Innowacje 2016

Oczekiwane kompetencje zawodowe pracownika służby bhp

Choroba legionistów atakuje w klimatyzowanym samochodzie i miejscu pracy

SYNEKTYKA jako metoda rozwijania zdolności twórczych


OFERTA EDUKACYJNA
Pracowni BHP i Ergonomii
w roku szkolnym 2018/2019