Projekty

PROJEKTY W RAMACH DZIAŁAŃ 9.1.2, 9.2, 9.4 PO KL

Zestawienie projektów realizowanych przez
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
w ramach działań 9.1.2, 9.2, 94 PO KL, skierowanych do szkół zawodowych:

„Kompetencje kluczowe – szansą na lepszą przyszłość uczniów łódzkich techników” (9.2 PO KL)
Okres realizacji projektu: 01.08.2014 r. – 30.06.2015 r.
Grupa docelowa: 40 uczących się (z II, III i IV klasy) z 2 techników działających w ramach
ZSP 5 i ZSPS
Główne działania:

 • wsparcie Szkolnego Ośrodka Kariery, w tym warsztaty i konsultacje indywidualne z zakresu Innowacyjnego Programu Szkolnego Doradztwa Zawodowego,
 • zajęcia z zakresu zakładania własnej działalności gospodarczej, obsługi kasy fiskalnej i profesjonalnej obsługi klienta,
 • praktyki zawodowe u pracodawców.

 

„Przyszły przedsiębiorca” (9.2 PO KL)
Okres realizacji projektu: 01.08.2014 r. – 30.06.2015 r.
Grupa docelowa: 40 uczących się (z II, III i IV klasy) z 2 techników działających w ramach
ZSETH i ZSP nr 19
Główne działania:

 • wsparcie Szkolnego Ośrodka Kariery, w tym warsztaty i konsultacje indywidualne
  z zakresu Innowacyjnego Programu Szkolnego Doradztwa Zawodowego,
 • zajęcia z zakresu zakładania własnej działalności gospodarczej, obsługi kasy fiskalnej, innowacyjności i społecznej odpowiedzialności biznesu.
 • praktyki zawodowe u pracodawców.

 

„Mechanik taboru tramwajowego ET1” (9.2 PO KL)
Okres realizacji projektu: 01.08.2014 r. – 30.06.2015 r.
Grupa docelowa: 60 uczących się z techników działających w ramach ZSP 7, ZSP 9, ZSP 22 i ZST-I
Główne działania:

 • specjalizacyjne zajęcia edukacyjne „Mechanik taboru tramwajowego ET1”,
 • praktyki zawodowe i staże u pracodawcy,
 • konsultacje indywidualne z doradztwa zawodowego w ramach funkcjonowania Szkolnych Ośrodków Kariery,
 • egzamin państwowy dla uczniów pozwalający na uzyskanie uprawnień zawodowych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

 

„Nowe technologie - praktyczny wymiar chemii, fizyki i ekologii dla uczniów techników” (9.2 PO KL)
Okres realizacji projektu: 01.08.2014 r. – 30.06.2015 r.
Grupa docelowa: 50 uczących się z techników działających w ramach ZSP nr 3 w Łodzi i ZS nr 1
w Bratoszewicach
Główne działania:

 • zajęcia zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii, chemii spożywczej oraz z zakresu oceny warunków atmosferycznych i wpływu na organizm,
 • konsultacje indywidualne z doradztwa zawodowego oraz inicjatywy zawodoznawcze w ramach funkcjonowania SzOK,
 • praktyki zawodowe i staże u pracodawców.

 

„Praktyka – podstawą wiedzy o energii odnawialnej” (9.2 PO KL)
Okres realizacji projektu: 01.09.2014 r. – 30.06.2015 r.
Grupa docelowa: 40 uczących się zawodu technik energetyk z ZSP nr 9 w Łodzi i ZSR
w Czarnocinie
Główne działania:

 • specjalizacyjne zajęcia edukacyjne  w obszarze urządzeń i technologii eksploatacji źródeł energii odnawialnej,
 • praktyki zawodowe,
 • indywidualne doradztwo zawodowe,
 • egzamin dla uczniów pozwalający na uzyskanie uprawnień zawodowych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

 

„Ja też mogę pracować” (9.2 PO KL)
Okres realizacji projektu: 01.09.2014 r. – 30.06.2015 r.
Grupa docelowa: 124 uczących się z ZSZ Specjalnej nr 22 i Technikum Specjalnego dla Niesłyszących i Słabosłyszących wchodzących w skład SOSW nr 1 w Łodzi
Główne działania:

 • uruchomienie dodatkowego kierunku kształcenia - fryzjer,
 • zajęcia fakultatywne z zakres grafiki komputerowej,
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne,
 • organizacja pracowni symulacyjnej dla zawodu fryzjer i doposażenie pracowni innych zawodów,
 • doradztwo zawodowe indywidulane i grupowe w ramach SzOK,
 • kursy doskonalące umiejętności zawodowe: kurs baristy, florysty, kelnera, glazurnika, carvingu, Photoshop,
 • praktyki zawodowe dla uczniów.

 

„Ze sterownikiem na TY 2” (9.2 PO KL)
Okres realizacji projektu: 01.09.2013 r. do 30.06.2015 r.
Grupa docelowa: uczniowie klas programowo najwyższych szkół prowadzących kształcenie w zawodzie technik mechatronik, wsparciem w projekcie objęto łącznie 80 uczniów ZSP Nr 7, Nr 9, Nr 10, Nr 17, Nr 20 w Łodzi oraz z Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach
Główne działania:

 • wyrównanie szans edukacyjnych uczniów przystępujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik mechatronik,
 • każda grupa uczniów będzie realizowała zajęcia edukacyjne w wymiarze 104 godzin dydaktycznych w 4 modułach, łącznie zostanie zrealizowanych 624 godziny zajęć edukacyjnych dla uczniów.

 

„Projekt Współpracy Ponadnarodowej Nowe kwalifikacje, nowe możliwości – Programista CNC zawodem przyszłości!” (9.2 PO KL)

Okres realizacji projektu: 01.04.2013 r. do 30.06.2015 r.
Grupa docelowa: uczniowie łódzkich szkół ponadgimnazjalnych
Główne działania:

 • podniesienie kompetencji zawodowych w obszarze „Programowanie obrabiarek CNC" przy adaptacji zagranicznych rozwiązań w zakresie programowania obrabiarek sterowanych numerycznie w pięciu osiach współrzędnych we współpracy z partnerem Mathematisch Technische Software-Entwicklung (MTS) z Berlina,
 • realizacja 960 godzin zajęć edukacyjnych dla 96 uczniów łódzkich szkół ponadgimnazjalnych.; realizacja pozaszkolnych zajęć edukacyjnych odbywa się w formie stacjonarnej oraz on-line z wykorzystaniem platformy edukacyjnej do prowadzenia kształcenia na „odległość”.

 

„Integracja przemysłu i edukacji – szansą dla absolwentów szkół zawodowych” (9.2 PO KL)
Okres realizacji projektu: 02.12.2013 r. – 30.06.2015 r.
Grupa docelowa: 288 uczących się z 12 techników z Łodzi i województwa:Łódź: ZSP7, ZSP9, ZSP10, ZSP20, ZSP22, Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ZS1 Pabianice, ZS2 Pabianice, ZSp1 Łowicz, ZSP Kleszczów, ZSP Zelów, ZSP CEZiU Rawa Mazowiecka; w projekcie udział biorą uczniowie klas III i IV technikum o kierunkach: mechatronicznym, mechanicznym, elektrycznym, elektronicznym
Główne działania:

 • zajęcia dodatkowe - teoretyczne i praktyczne - z zakresu organizacji i zarządzania produkcją,
 • indywidualne doradztwo zawodowe,
 • płatne staże dla 30 najlepszych uczniów.

 

„Energetyczny nauczyciel – kursy doskonalące dla nauczycieli szkół zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie systemów energetyki odnawialnej i budownictwa energooszczędnego” (PO KL 9.4)
Okres realizacji projektu: 03.03.2014 r. - 30.06.2015 r.
Grupa docelowa: 64 nauczycieli przedmiotów zawodowych, instruktorów praktycznej nauki zawodu z obszaru województwa łódzkiego
Główne działania ( zadanie 5 realizowane przez ŁCDNiKP):

 • Doskonalenie warsztatu metodycznego i umiejętności wychowawczych w pracy nauczyciela:
 • - kształcenie modułowe
  - nowe role nauczyciela - nauczyciel - coach
  - metody stymulujące aktywność uczącego się.